Sme profesionálnym umeleckým telesom. PUĽS vznikol v roku 1955 v Prešove s cieľom pestovať a javiskovo stvárniť vokálno – hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V jeho troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov.


Dramaturgia PUĽSu sa v prvom rade zameriava na tradície Rusínov žijúcich na Východnom Slovensku, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska, prekomponujúc ho do vyššej scénickej formy. Vo svojom repertoári má PUĽS aj tance z okolitých krajín. PUĽS je jedinečným telesom, čo je viditeľné na predstaveniach, v ktorých sa snúbi živelnosť hrdého naturelu s vycibreným citom pre poetiku. Koncerty PUĽSu sú emotívne, myšlienkovo bohaté, divák má možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo pozitívnej energie.


Počas bohatej histórie sa v PUĽS vystriedalo viac ako 500 profesionálnych umelcov. Mnohí z nich vo svojej kariére pokračovali v iných telesách na Slovensku, alebo v zahraničí. Bývalí Puľsáci vedú amatérske súbory, alebo sa ako pedagógovia venujú výchove mladej umeleckej generácie.


PUĽS od svojho vzniku absolvoval viac ako desaťtisíc predstavení doma a desiatky zahraničných zájazdov. Tlieskali mu diváci v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách bývalého ZSSR. Dnešný PUĽS je ambiciózne teleso so smelými dramaturgickými plánmi, ktoré chce v budúcnosti naplniť. PUĽS disponuje vlastnou technickou zložkou – profesionálnym zvukovým, svetelným parkom a vlastnou dopravou.
Сьме професіоналным умелецькым колектівом. ПУЛС выникнув у 1955 році у Пряшові з цільом шырити і сценічно вытворяти вокално-музичне і танечне богатство Русинів і Українців. В колектіві, котрый творять три части – танечна, співацька і музична – робить веце як 40 умелців.


Драматурґія ПУЛС-у ся зосереджує в першім ряді на традіції Русинів, жыючіх на выході Словакії, але так само на фолклор остатніх реґіонів Словеньска, котрый ся колектів намагать перекомпоновати до высшой сценічной подобы. У своїм репертоарі мать ПУЛС і танці з навколишніх країн. ПУЛС є унікатным тілесом, што можеме видіти на його представлінях, у котрых є зображена сила гордого натурелу, яка ся зъєднує із выбрушеным чутьом про поетіку. Концерты ПУЛС-у суть повны емоцій, ідейно богаты, їх участник ся може нелем одреаґовати, але тыж начерьпати множество позітівной енерґії.


За часів богатой історії ся у колектіві ПУЛС вычеряло веце як 500 професіоналных умелців. Многы з них у своїй карьєрі продовжовали в іншых колектівах на Словакії, або і за його граніцями. Бывшы „Пульсаци“ ведуть аматерьскы колектівы, або як педаґоґы присвячують свій час выхові молодой умелецькой ґенерації.


Од свого выникнутя ПУЛС абсолвовав веце як дясять тісяч представлінь дома і десяткы выступлінь за граніцями нашой країны. Апловдовала му публіка в Анґлії, Булґарії, Данії, Франції, Голандії, Югославії, Канаді, Норвеґії, Польщі, Австрії, Німецьку, Швайцарії, Італії, Тунісі, США і в країнах бывшого СССР. Днешній ПУЛС є амбіціозный колектів із смілыма драматурґічныма планами, котры хоче і в будучности наповнити. Колектів ПУЛС діспонує властнов техніков – професіоналнов звуковов, освітлюючов апаратуров і властным транспортом.