Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.


Je profesionálnym umeleckým telesom, ktoré vzniklo v roku 1955 v Prešove s cieľom rozvíjať a javiskovo stvárniť vokálno – hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V jeho troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov. 


Dramaturgia PUĽS-u sa v prvom rade zameriava na tradície Rusínov žijúcich na Východnom Slovensku, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska, prekomponujúc ho do vyššej scénickej formy. Vo svojom repertoári má PUĽS aj tance z okolitých krajín. PUĽS je jedinečným telesom, čo je viditeľné na predstaveniach, v ktorých sa snúbi živelnosť hrdého naturelu s vycibreným citom pre poetiku. Koncerty PUĽS-u sú emotívne, myšlienkovo bohaté, divák má možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo pozitívnej energie.


Počas bohatej histórie sa v PUĽS-e vystriedalo viac ako 500 profesionálnych umelcov. Mnohí z nich vo svojej kariére pokračovali v iných telesách na Slovensku alebo v zahraničí. Bývalí členovia PUĽS-u  vedú amatérske súbory alebo sa ako pedagógovia venujú výchove mladej umeleckej generácie.


PUĽS od svojho vzniku absolvoval viac ako desaťtisíc predstavení doma a desiatky zahraničných zájazdov. Tlieskali mu diváci v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách bývalého ZSSR. V súčasnosti je  PUĽS ambiciózne teleso so smelými dramaturgickými plánmi, ktoré chce v budúcnosti naplniť. PUĽS disponuje vlastnou technickou zložkou – profesionálnym zvukovým, svetelným parkom a vlastnou dopravou.

 

______________________________________________________________


We are professional artistic body. PUĽS was founded in Prešov, Slovakia in 1955 in order to cultivate and promote vocal, musical and dance heritage of Rusyns. The ensemble consists of three sections- dance, vocal and musical with more than 40 artists.


Dramaturgical focus is mostly on traditions of Rusyns living in Eastern Slovakia, as well as folklore of other parts of Slovakia which is transformed into higher scenical form. Its repertory also includes dances of neighbouring countries. PUĽS is a unique ensemble portraying spirit of honor and spontaneity with refined poetic sense. PUĽS performances are emotional, full of ideas which give audience a chance not only to relax but also refresh their positive energy.


More than 500 professional artists has worked in PUĽS during its rich history. Many of them continued their careers as members of other professional bodies and ensembles in Slovakia or abroad. Former members of PUĽS have been in charge of amateur ensembles and some of them have been educating new generation of young artists.


From its beginning PUĽS has produced more than 10 000 home performances including tens of performances abroad. They have been applauded by audiences in England, Bulgaria, Denmark, France, Netherlands, Yugoslavia, Canada, Norway, Poland, Austria, Germany, Switzerland, Italy, Tunisia, USA and in the countries of the former Soviet Union. Nowadays PUĽS is an ambitious ensemble with daring dramaturgical plans to follow in future.

PUĽS has its own technical support - professional stage lighting and sound as well as own transport.
Сьме професіоналным умелецькым колектівом. ПУЛС выникнув у 1955 році у Пряшові з цільом шырити і сценічно вытворяти вокално-музичне і танечне богатство Русинів і Українців. В колектіві, котрый творять три части – танечна, співацька і музична – робить веце як 40 умелців.


Драматурґія ПУЛС-у ся зосереджує в першім ряді на традіції Русинів, жыючіх на выході Словакії, але так само на фолклор остатніх реґіонів Словеньска, котрый ся колектів намагать перекомпоновати до высшой сценічной подобы. У своїм репертоарі мать ПУЛС і танці з навколишніх країн. ПУЛС є унікатным тілесом, што можеме видіти на його представлінях, у котрых є зображена сила гордого натурелу, яка ся зъєднує із выбрушеным чутьом про поетіку. Концерты ПУЛС-у суть повны емоцій, ідейно богаты, їх участник ся може нелем одреаґовати, але тыж начерьпати множество позітівной енерґії.


За часів богатой історії ся у колектіві ПУЛС вычеряло веце як 500 професіоналных умелців. Многы з них у своїй карьєрі продовжовали в іншых колектівах на Словакії, або і за його граніцями. Бывшы „Пульсаци“ ведуть аматерьскы колектівы, або як педаґоґы присвячують свій час выхові молодой умелецькой ґенерації.


Од свого выникнутя ПУЛС абсолвовав веце як дясять тісяч представлінь дома і десяткы выступлінь за граніцями нашой країны. Апловдовала му публіка в Анґлії, Булґарії, Данії, Франції, Голандії, Югославії, Канаді, Норвеґії, Польщі, Австрії, Німецьку, Швайцарії, Італії, Тунісі, США і в країнах бывшого СССР. Днешній ПУЛС є амбіціозный колектів із смілыма драматурґічныма планами, котры хоче і в будучности наповнити. Колектів ПУЛС діспонує властнов техніков – професіоналнов звуковов, освітлюючов апаратуров і властным транспортом.